Partners

undraw_Status_update_re_dm9y_edited.png

Netbank works with a number of partners to implement its programs.

The first point of contact for a client will normally be the partner. Please contact the contact provided below with any questions.

If you have additional contacts or complaints, please contact Netbank via the contact details below.

Any complaints that relate to the operations of these partners should first be addressed to the contact point of the Partner, as defined below. Any client is also welcome to contact Netbank at the e-mail address posted below.

Please provide your contact details and details of the situation. Netbank will register this contact and get back to you within 2 working days with an initial response. Netbank will seek to resolve all issues within 5 days.

 

Nakikipagtulungan ang Netbank sa ilang mga kasosyo upang ipatupad ang mga programa nito.

Ang unang punto ng pakikipag-ugnayan para sa isang kliyente ay karaniwang magiging kasosyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa contact na ibinigay sa ibaba para sa anumang mga katanungan.

Kung mayroon kang mga karagdagang contact o reklamo, mangyaring makipag-ugnayan sa Netbank sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan.

Anumang mga reklamo na nauugnay sa mga pagpapatakbo ng mga kasosyong ito ay dapat munang matugunan sa contact point ng Kasosyo, gaya ng tinukoy sa ibaba. Ang sinumang kliyente ay malugod ding makipag-ugnayan sa Netbank sa e-mail address na naka-post sa ibaba.

Mangyaring ibigay ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan at mga detalye ng sitwasyon. Irerehistro ng Netbank ang contact na ito at babalikan ka sa loob ng 2 araw ng trabaho na may paunang tugon. Sisikapin ng Netbank na lutasin ang lahat ng isyu sa loob ng 5 araw.

Copy of savii_logo_core_edited.png
blendph_logo.png
GMS-logo_edited.png
WCEWZ67RXWEKYF4AULUT62E8F2TNW9RW3TJRXH2K-5d47e2d3_edited.png

Savii (New Cross Credit And Financing Gate Ph Inc.) is a loan originator.

It provides some of its loans to Netbank through an assignment of receivables, at which point the loan agreement becomes a direct agreement between the borrower and Netbank.

Address is: Manila (16F M1 Tower 141 HV Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City) , Philippines)

Copy of savii_logo_core_edited.png

Contact point within the Partner / Cash agent

Contact point in Netbank

GMS-logo_edited.png

GMS (Global Mobility Service Philippines, Inc.) is a loan originator.

It provides some of its loans to Netbank through an assignment of receivables, at which point the loan agreement becomes a direct agreement between the borrower and Netbank.

Address is: Manila (2F 223 Building, Salcedo corner Gamboa Street, Legazpi Village, Makati City, Metro Manila)

Contact point within the Partner / Cash agent

Contact point in Netbank

Businessmen Are Looking for an Employee Illustration Instagram posts (5)_edited.png

Blend.ph (Inclusive Finance Technologies, Inc.) is a loan originator. 
It provides some of its loans to Netbank through an origination agreement, at which point the loan agreement becomes a direct agreement between the borrower and Netbank. 

Address is: Manila (24th Flr, OMM Citra Bldg, San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City)       

Contact point within the Partner / Cash agent

Contact point in Netbank

WCEWZ67RXWEKYF4AULUT62E8F2TNW9RW3TJRXH2K-5d47e2d3_edited.png

Investree (Investree Philippines Inc.) is a loan originator.

It provides some of its loans to Netbank through an assignment of receivables, at which point the loan agreement becomes a direct agreement between the borrower and Netbank.

In addition, Netbank opens transaction accounts for Investree clients.

Address is: Manila (The Beaufort, 5th Avenue corner 23rd Street, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila)

Contact point within the Partner / Cash agent

Contact point in Netbank

Tazapay is a specialist payment company.

Netbank opens accounts for some clients of Tazapay.

Contact point within the Partner / Cash agent

Contact point in Netbank